COVID-19 Fight
residentadj USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
resident birdsexp USA: re'zʌ·dʌ·nt bəː'dz UK: rezɪdənt bəːdz
resident magistrateexp USA: re'zʌ·dʌ·nt mæ'ʤʌ·streɪ"t UK: rezɪdənt mæʤɪstreɪt
resident maidexp USA: re'zʌ·dʌ·nt meɪ'd UK: rezɪdənt meɪd
resident masterexp USA: re'zʌ·dʌ·nt mæ'stəː· UK: rezɪdənt mɑstər
resident ministerexp USA: re'zʌ·dʌ·nt mɪ'nʌ·stəː· UK: rezɪdənt mɪnɪstər
resident part of print installedexp USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ'rt ʌ·v prɪ'nt ɪ"nstɔː'ld UK: rezɪdənt pɑt ɔv prɪnt ɪnstɔːld
resident physicianexp USA: re'zʌ·dʌ·nt fʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rezɪdənt fɪzɪʃn
resident populationexp USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: rezɪdənt pɔpjʊleɪʃn
resident portion of mode loadedexp USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔː'rʃʌ·n ʌ·v moʊ'd loʊ'dʌ·d UK: rezɪdənt pɔːʃn ɔv moʊd loʊdɪd
residenternoun UK: rezɪdəntər
residentialadj USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l UK: rezɪdenʃl
residential areanoun USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l e'riː·ʌ· UK: rezɪdenʃl eərɪə
residential districtnoun USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l dɪ'strɪ"kt UK: rezɪdenʃl dɪstrɪkt
residential sectionnoun USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l se'kʃʌ·n UK: rezɪdenʃl sekʃn
minister residentexp USA: mɪ'nʌ·stəː· re'zʌ·dʌ·nt UK: mɪnɪstər rezɪdənt
be resident in a placev USA: biː· re'zʌ·dʌ·nt ɪ'n eɪ' pleɪ's UK: biː rezɪdənt ɪn eɪ pleɪs
exit but stay residentexp USA: e'ksʌ·t bʌ't steɪ' re'zʌ·dʌ·nt UK: eksɪt bət steɪ rezɪdənt
Report or add missing word to a dictionary...