COVID-19 Fight
resultnoun USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
resultnoun USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
resultv intrans v USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
    1. Here is the result of my calculations, replied Barbicane.
        1. Számításaim eredményét máris közölhetem önökkel - felelte Barbicane.
result in sthv
resultantnoun USA: riː·zʌ'ltʌ·nt UK: rɪzʌltənt
resultantadj USA: riː·zʌ'ltʌ·nt UK: rɪzʌltənt
resultedv USA: riː·zʌ'ltʌ·d UK: rɪzʌltɪd
resultingadj USA: riː·zʌ'ltɪ·ŋ UK: rɪzʌltɪŋ
resultsnoun USA: riː·zʌ'lts UK: rɪzʌlts
sporting resultsnoun noun USA: spɔː'rtɪ·ŋ riː·zʌ'lts UK: spɔːtɪŋ rɪzʌlts
sports resultsnoun USA: spɔː'rts riː·zʌ'lts UK: spɔːts rɪzʌlts
announcement of resultsnoun USA: ʌ·naʊ'nsme·nt ʌ·v riː·zʌ'lts UK: ənaʊnsmənt ɔv rɪzʌlts
the attempt was barren of resultsexp USA: ðiː· ʌ·te'mpt wʌ·z bæ'rʌ·n ʌ·v riː·zʌ'lts UK: ðiː ətempt wɔz bærən ɔv rɪzʌlts
Report or add missing word to a dictionary...