COVID-19 Fight
21 matches in 7 dictionaries. Details
rettenetes3
  1. 1.2 terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. terrible
   USA: te'rʌ·bʌ·l UK: teriːbl
  1. 1.2 scary
   USA: ske'riː· UK: skeəriː
  1. overwhelming
   USA: oʊ"vəː·hwe'lmɪ·ŋ UK: oʊvəwelmɪŋ
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. horrible
   USA: hɔː'rʌ·bʌ·l UK: hɔrəbl
  1. hideous
   USA: hɪ'diː·ʌ·s UK: hɪdɪəs
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. ghastly
   USA: gæ'stliː· UK: gɑstliː
  1. dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. dire
   USA: daɪ'əː· UK: daɪər
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. astounding
   USA: ʌ·staʊ'ndɪ·ŋ UK: əstaʊndɪŋ
rettenetesen4
  1. terribly
   USA: te'rʌ·bliː· UK: terəbliː
  1. horribly
   USA: hɔː'rʌ·bliː· UK: hɔrəbliː
  1. hideously
   USA: hɪ'diː·ʌ·sliː· UK: hɪdɪəsliː
  1. fiendishly
   UK: fiːndɪʃliː
  1. bally
   USA: beɪ'liː· UK: bæliː
  1. 1.2 awfully
   USA: ɔ'fʌ·liː· UK: ɔːfliː
rettenetesen fél tőle13
  1. go in terror of
   USA: goʊ' ɪ'n te'rəː· ʌ·v UK: goʊ ɪn terər ɔv
rettenetes módon4
  1. monstrously
   UK: mɔnstrəsliː
rettenetes volta1
  1. horror
   USA: hɔː'rəː· UK: hɔrər
rettenetesadj
  1. informal verheerend
   fɛɐ'heːrənt
  1. grimmig
   'grɪmɪç
  1. diebisch
   'diːbɪʃ
rettenetesenadv
rettenetesen4
 1. nagyon erősen
rettenetes3
rettenetesség
szörnyen / rettenetesen fél
Rettegett / Rettenetes Iván
rettenetesundef
  1. rettenetes fenyegetés
    1. -зна закана
rettenetesenundef
rettenetességundef
Report or add missing word to a dictionary...