COVID-19 Fight
ringnoun USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
ringnoun USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
ringv intrans v USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
ring 1.exp
ring downv trans v USA: rɪ'ŋ daʊ'n UK: rɪŋ daʊn
ring fingerexp USA: rɪ'ŋ fɪ'ŋgəː· UK: rɪŋ fɪŋgər
ring for syv USA: rɪ'ŋ frəː· saɪ'
ring inv trans v USA: rɪ'ŋ ɪ'n UK: rɪŋ ɪn
ring inv intrans v USA: rɪ'ŋ ɪ'n UK: rɪŋ ɪn
ring inv trans v USA: rɪ'ŋ ɪ'n UK: rɪŋ ɪn
ring offv trans v USA: rɪ'ŋ ɔː'f UK: rɪŋ ɔf
ring outv intrans v USA: rɪ'ŋ aʊ't UK: rɪŋ aʊt
ring , rang , rung 2.exp
ring set with three stonesexp USA: rɪ'ŋ se't wʌ·ð θriː' stoʊ'nz UK: rɪŋ set wɪð θriː stoʊnz
ring spannerexp USA: rɪ'ŋ spæ'nəː· UK: rɪŋ spænər
ring the bellexp USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
ring the bellv USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
ring the changes onexp USA: rɪ'ŋ ðiː· tʃeɪ'nʤʌ·z ɔ'n UK: rɪŋ ðiː tʃeɪnʤɪz ɔn
ring the changes on a subjectexp USA: rɪ'ŋ ðiː· tʃeɪ'nʤʌ·z ɔ'n eɪ' sʌ'bʤɪ·kt UK: rɪŋ ðiː tʃeɪnʤɪz ɔn eɪ səbʤekt
Report or add missing word to a dictionary...