roll onv intrans v USA: roʊ'l ɔ'n UK: roʊl ɔn
roll oneself up in a blanketexp USA: roʊ'l wʌ"nse'lf ʌ'p ɪ'n eɪ' blæ'ŋkʌ·t UK: roʊl wʌnself ʌp ɪn eɪ blæŋkɪt
roll one's eyesexp USA: roʊ'l wʌ'nz aɪ'z UK: roʊl wʌnz aɪz
roll up one's sleevesv USA: roʊ'l ʌ'p wʌ'nz sliː'vz UK: roʊl ʌp wʌnz sliːvz
Report or add missing word to a dictionary...