COVID-19 Fight
rossz színben vanexp
  1. look off colour
   UK: lʊk ɔf kʌlər
  1. look off color
   USA: lʊ'k ɔː'f kɔː'ləː· UK: lʊk ɔf kɔlər
  1. look green about the gills
   USA: lʊ'k griː'n ʌ·baʊ't ðiː· gɪ'lz UK: lʊk griːn əbaʊt ðiː ʤɪlz
  1. be off colour
   UK: biː ɔf kʌlər
  1. be off color
   USA: biː· ɔː'f kɔː'ləː· UK: biː ɔf kɔlər
Report or add missing word to a dictionary...