COVID-19 Fight
run highexp USA: rʌ'n haɪ' UK: rʌn haɪ
feeling began to run highexp USA: fiː'lɪ·ŋ biː·gæ'n tʌ· rʌ'n haɪ' UK: fiːlɪŋ bɪgæn tuː rʌn haɪ
play runs highexp USA: pleɪ' rʌ'nz haɪ' UK: pleɪ rʌnz haɪ
the play runs highexp USA: ðiː· pleɪ' rʌ'nz haɪ' UK: ðiː pleɪ rʌnz haɪ
Report or add missing word to a dictionary...