COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
242 matches in 9 dictionaries. Details
sötétadj
  1. unlit
   UK: ʌnlɪt
  1. sombre
   UK: sɔmbər
  1. somber
   USA: sɔ'mbəː·
  1. shady
   USA: ʃeɪ'diː· UK: ʃeɪdiː
  1. saturnine
   UK: sætənaɪn
  1. of evil omen
   USA: ʌ·v iː'vʌ·l oʊ'mʌ·n UK: ɔv iːvl oʊmen
  1. obscure
   USA: ʌ·bskyʊ'r UK: əbskjʊər
  1. murky
   USA: məː'kiː· UK: məːkiː
  1. louring
   UK: laʊərɪŋ
  1. heavy
   USA: he'viː· UK: heviː
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. grey
   USA: greɪ' UK: greɪ
  1. gray
   USA: greɪ' UK: greɪ
  1. gloomy
   USA: gluː'miː· UK: gluːmiː
  1. funereal
   UK: fjuːnɪərɪəl
  1. dusky
   UK: dʌskiː
  1. dun
   USA: dʌ'n UK: dʌn
  1. dense
   USA: de'ns UK: dens
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. dark
   USA: dɔ'rk UK: dɑk
  1. collied
   UK: kɔliːd
 1. aviat
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
sötétbarnanoun
  1. dun
   USA: dʌ'n UK: dʌn
sötétbenexp
  1. in a fog
   USA: ɪ'n eɪ' fɔ'g UK: ɪn eɪ fɔg
sötétbe ugrásexp
  1. leap in the dark
   USA: liː'p ɪ'n ðiː· dɔ'rk UK: liːp ɪn ðiː dɑk
  1. a leap in the dark
   USA: eɪ' liː'p ɪ'n ðiː· dɔ'rk UK: eɪ liːp ɪn ðiː dɑk
sötétbíbornoun
  1. murrey
   USA: məː'iː·
sötét bíborlilanoun
  1. sultana
   UK: səltɑnə
sötét bíborszínnoun
  1. old puke
   USA: pyuː'k UK: pjuːk
sötét bőrűadj
  1. negro
   USA: niː'groʊ· UK: niːgroʊ
 1. Sh
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
sötétebb árnyalatot adv
  1. darken
   USA: dɔ'rkʌ·n UK: dɑkən
sötétebbé teszv
  1. darken
   USA: dɔ'rkʌ·n UK: dɑkən
sötétebbé válikv
  1. deepen
   USA: diː'pʌ·n UK: diːpən
sötétedikexp
  1. it is growing dark
   USA: ʌ·t ʌ·z groʊ'ɪ·ŋ dɔ'rk UK: ɪt ɪz groʊɪŋ dɑk
sötétedőadj
  1. darkling
   UK: dɑklɪŋ
sötétenadv
  1. sombrely
   UK: sɔmbəliː
  1. funereally
   UK: fjuːnɪərɪəliː
  1. darkly
   USA: dɔ'rkliː· UK: dɑkliː
sötéten látónoun
  1. pessimistic
   USA: pe"sʌ·mɪ'stɪ·k UK: pesɪmɪstɪk
sötéten méreget vkitv
sötéten néz vkitv
sötétesadj
  1. dim
   USA: dɪ'm UK: dɪm
  1. darkish
   UK: dɑkɪʃ
sötét fekete áfonya bogyóadj
  1. huckleberry
   USA: hʌ'kʌ·lbe"riː· UK: hʌklbəriː
sötét gazemberadj
  1. blackguard
   UK: blægɑd
Report or add missing word to a dictionary...