COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
sürög-forogv
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
  1. be on the trot
   USA: biː· ɔ'n ðiː· trɔ't UK: biː ɔn ðiː trɔt
  1. be always on the move
   USA: biː· ɔː'lwiː·z ɔ'n ðiː· muː'v UK: biː ɔːlweɪz ɔn ðiː muːv
sürög-forogv
  1. tummeln
   'tʊməln
  1. tummeln s.
   'tʊməln 'ɛs
sürög-forogv
  1. figurative informal trotter
  1. informal trémousser
  1. figurative déhancher
sürög-forogv
 1. a tűzhely körül
 2. a tűzhely körül
sürög-forog vki körülundef
kicsit/időnként sürög-forogundef
Report or add missing word to a dictionary...