5 matches in 2 dictionaries. Details
sakkban tartv
  1. keep at bay
   USA: kiː'p æ't beɪ' UK: kiːp ət beɪ
  1. hold in check
   USA: hoʊ'ld ɪ'n tʃe'k UK: hoʊld ɪn tʃek
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
sakkban tart vkit vmivelv
fegyverrel sakkban tartexp
  1. cover with a gun
   USA: kʌ'vəː· wʌ·ð eɪ' gʌ'n UK: kʌvər wɪð eɪ gʌn
pisztollyal sakkban tartexp
  1. cover with a revolver
   USA: kʌ'vəː· wʌ·ð eɪ' rɪ·vɔ'lvəː· UK: kʌvər wɪð eɪ rɪvɔlvər
sakkban tartundef
Report or add missing word to a dictionary...