COVID-19 Fight
124
matches in the
vocational schoolexp USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l skuː'l UK: voʊkeɪʃnəl skuːl
voluntary schoolexp USA: vɔ'lʌ·nte·riː· skuː'l UK: vɔləntriː skuːl
High School Diplomanoun USA: haɪ' skuː'l dʌ·ploʊ'mʌ· UK: haɪ skuːl dɪploʊmə
public school (gb)exp
My school has high/low academic standardsexp
fee / school -sexp USA: fiː' skuː'l e's
public school (usa)exp USA: pʌ'blɪ·k skuː'l yuː'e'seɪ'
what school were you at?exp USA: hwʌ't skuː'l wəː' yuː' æ't UK: wɔt skuːl wəːr juː ət
attendance at schoolexp USA: ʌ·te'ndʌ·ns æ't skuː'l UK: ətendəns ət skuːl
be at schoolexp USA: biː· æ't skuː'l UK: biː ət skuːl
fail at schoolexp USA: feɪ'l æ't skuː'l UK: feɪl ət skuːl
fellows at schoolexp USA: fe'loʊ·z æ't skuː'l UK: feloʊz ət skuːl
go to schoolexp USA: goʊ' tʌ· skuː'l UK: goʊ tuː skuːl
head of schoolexp USA: he'd ʌ·v skuː'l UK: hed ɔv skuːl
in my schooldaysexp UK: ɪn maɪ skuːldeɪz
cock of the schoolnoun USA: kɔ'k ʌ·v ðiː· skuː'l UK: kɔk ɔv ðiː skuːl
drop out of schoolexp USA: drɔ'p aʊ't ʌ·v skuː'l UK: drɔp aʊt ɔv skuːl
play truant from schoolnoun USA: pleɪ' truː'ʌ·nt fəː·m skuː'l UK: pleɪ truːənt frɔm skuːl
one of the old schoolexp USA: hwʌ'n ʌ·v ðiː· oʊ'ld skuː'l UK: wʌn ɔv ðiː oʊld skuːl
tell tales out of schoolexp USA: te'l teɪ'lz aʊ't ʌ·v skuː'l UK: tel teɪlz aʊt ɔv skuːl
Report or add missing word to a dictionary...