COVID-19 Fight
124
matches in the
number of years of school attendanceexp USA: nʌ'mbəː· ʌ·v yəː·z ʌ·v skuː'l ʌ·te'ndʌ·ns UK: nʌmbər ɔv jəːz ɔv skuːl ətendəns
be doing very well at schoolexp USA: biː· duː'ɪ·ŋ ve'riː· we'l æ't skuː'l UK: biː duːɪŋ veriː wel ət skuːl
you haven't to go to schoolexp
it is high time he went to schoolexp USA: ʌ·t ʌ·z haɪ' taɪ'm hiː' we'nt tʌ· skuː'l UK: ɪt ɪz haɪ taɪm hiː went tuː skuːl
Report or add missing word to a dictionary...