COVID-19 Fight
8 matches in 7 dictionaries. Details
sebességmérőnoun
 1. car techn
  1. speedometer
   USA: spiː·dɔ'mʌ·təː· UK: spiːdɔmɪtər
  1. patent log
   USA: pæ'tʌ·nt lɔː'g UK: peɪtnt lɔg
 2. naut
  1. log
   USA: lɔː'g UK: lɔg
sebességmérőnoun
  1. Log
   'loːk
sebességmérőnoun
  1. folyóvízé, motoré m moulinet
sebességmérő radarundef
  1. radartachimetro
   radartachímetro
sebességmérő radarnoun
  1. autovelox
   m inv autovélox
sebességmérőnoun
sebességmérőnoun
Report or add missing word to a dictionary...