COVID-19 Fight
see tov trans v USA: siː' tʌ· UK: siː tuː
see to sthexp
i'll see to itexp USA: ɪ'l siː' tʌ· ʌ·t UK: ɪl siː tuː ɪt
i shall see to itexp USA: aɪ' ʃæ'l siː' tʌ· ʌ·t UK: aɪ ʃæl siː tuː ɪt
call to see syv USA: kɔː'l tʌ· siː' saɪ'
i long to seeexp USA: aɪ' lɔː'ŋ tʌ· siː' UK: aɪ lɔŋ tuː siː
i little thought to see himexp USA: aɪ' lɪ'tʌ·l θɔː't tʌ· siː' ɪ"m UK: aɪ lɪtl θɔːt tuː siː hɪm
i cannot bear to see itexp USA: aɪ' kʌ·nɔ't be'r tʌ· siː' ʌ·t UK: aɪ kænət beər tuː siː ɪt
i don't seem to like himexp
i can't bear to see itexp USA: aɪ' kæ'nt be'r tʌ· siː' ʌ·t UK: aɪ kænt beər tuː siː ɪt
pop in (to see sb)exp
run to seedexp USA: rʌ'n tʌ· siː'd UK: rʌn tuː siːd
it is not to be seenadj USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't tʌ· biː· siː'n UK: ɪt ɪz nɔt tuː biː siːn
it cannot fail to be seenexp USA: ʌ·t kʌ·nɔ't feɪ'l tʌ· biː· siː'n UK: ɪt kænət feɪl tuː biː siːn
it seems to meexp USA: ʌ·t siː'mz tʌ· miː' UK: ɪt siːmz tuː miː
it remains to be seenexp USA: ʌ·t riː·meɪ'nz tʌ· biː· siː'n UK: ɪt rɪmeɪnz tuː biː siːn
go round to see syv USA: goʊ' raʊ'nd tʌ· siː' saɪ'
go to seev USA: goʊ' tʌ· siː' UK: goʊ tuː siː
go to seedexp USA: goʊ' tʌ· siː'd UK: goʊ tuː siːd
go to seedexp USA: goʊ' tʌ· siː'd UK: goʊ tuː siːd
Report or add missing word to a dictionary...