57 matches in 8 dictionaries. Details
segítő3
 1. 792
  1. supporting
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
  1. 3.3 succour
   UK: sʌkər
  1. succor
   USA: sʌ'kəː·
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. helper
   USA: he'lpəː· UK: helpər
segítőeszköz1
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
segítő jó barátság1
  1. brotherliness
   UK: brʌðəlɪnəs
segítőkész3
  1. helpful
   USA: he'lpfʌ·l UK: helpfəl
  1. doll
   USA: dɔ'l UK: dɔl
segítőtárs1
  1. pander
   USA: pæ'ndəː· UK: pændər
  1. helpmeet
   UK: helpmiːt
  1. helpmate
   UK: helpmeɪt
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
nem segítőkész3
  1. uncooperative
   USA: ʌ·nkoʊ·ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ʌŋkoʊɔpərətɪv
segítőnoun
  1. r Hilfe
   'hɪlfə
   1. pluralForm:
   2. Hilfen
   1. genitiveForm:
   2. Hilfen
  1. r Helfer
   'hɛlfɐ
   1. pluralForm:
   2. Helfer
   1. genitiveForm:
   2. Helfers
 1. sports
  1. r Betreuer
   bə'trɔʏɐ
   1. pluralForm:
   2. Betreuer
   1. genitiveForm:
   2. Betreuers
segítőadj
segítőkészadj
segítőnoun
  1. figurative n providence
segítőkészadj
segítő hálózat
segítőkész3
  1. disponibile
   disponíbile
  1. 3.3 amico
Report or add missing word to a dictionary...