106 matches in 9 dictionaries. Details
segítség1
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. succour
   UK: sʌkər
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. instrumentality
   USA: ɪ"nstrʌ·me·ntæ'lʌ·tiː· UK: ɪnstrʊmentælɪtiː
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segítségére van2
  1. stead
   USA: ste'd UK: sted
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
segítségére van vkinek2
  1. be of assistance to sy
   USA: biː· ʌ·v ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
segítséget kér2
  1. ask for help
   USA: æ'sk frəː· he'lp UK: æsk fəː help
segítséget nyújt vkinek2
  1. lend assistance to sy
   USA: le'nd ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
  1. give assistance to sy
   USA: gɪ'v ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
segítségével13
  1. by the help of
   USA: baɪ' ðiː· he'lp ʌ·v UK: baɪ ðiː help ɔv
  1. by means of
   USA: baɪ' miː'nz ʌ·v UK: baɪ miːnz ɔv
segítség nélkül3
  1. unhelped
   UK: ʌnhelpt
  1. unassisted
   USA: ʌ"nʌ·sɪ'stʌ·d UK: ʌnəsɪstɪd
  1. unaided
   USA: ʌ·neɪ'dʌ·d UK: ʌneɪdɪd
  1. single-handedly
   USA: sɪ"ŋgʌ·lhæ'ndʌ·dliː· UK: sɪŋglhændɪdliː
  1. single-handed
   UK: sɪŋglhændɪd
segítség nélkül dolgozni13
  1. plow a lonely furrow
   USA: plaʊ' eɪ' loʊ'nliː· fəː'oʊ·
  1. plough a lonely furrow
   USA: ploʊ' eɪ' loʊ'nliː· fəː'oʊ· UK: plaʊ eɪ loʊnliː fʌroʊ
segítség nélkül elvégezhető3
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
segítség nélkül hagyott3
  1. unrelieved
   USA: ʌ"nriː·liː'vd UK: ʌnrɪliːvd
segítség nélküli3
  1. unassisted
   USA: ʌ"nʌ·sɪ'stʌ·d UK: ʌnəsɪstɪd
  1. unaided
   USA: ʌ·neɪ'dʌ·d UK: ʌneɪdɪd
  1. single-handed
   UK: sɪŋglhændɪd
segítség, támogatás (PHARE)1
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
segítségül13
  1. for help
   USA: frəː· he'lp UK: fəː help
segítségül fordul vmihez13
segítségül hív2
  1. invoke
   USA: ɪ"nvoʊ'k UK: ɪnvoʊk
segítségül hívás1
  1. invocation
   USA: ɪ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvəkeɪʃn
segítségül siet2
  1. 3.3 succour
   UK: sʌkər
fegyveres segítség1
 1. 93/94
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
megbízható segítség1
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
segít; segítség1
  1. help
   USA: he'lp UK: help
Report or add missing word to a dictionary...