sexnoun USA: se'ks UK: seks
sex actnoun USA: se'ks æ'kt UK: seks ækt
sex appealnoun USA: se'ks ʌ·piː'l UK: seks əpiːl
sex determinationexp USA: se'ks dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: seks dɪtəːmɪneɪʃn
sex educationnoun USA: se'ks e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: seks eʤʊkeɪʃn
sex hormonenoun USA: se'ks hɔː'rmoʊ"n UK: seks hɔːmoʊn
sex hormoneexp USA: se'ks hɔː'rmoʊ"n UK: seks hɔːmoʊn
sex instinctnoun USA: se'ks ɪ'nstɪ·ŋkt UK: seks ɪnstɪŋkt
sex instructionexp USA: se'ks ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: seks ɪnstrʌkʃn
sex urgenoun USA: se'ks əː'ʤ UK: seks əːʤ
sexagenariannoun UK: seksəʤɪneərɪən
sexedadj USA: se'kst UK: sekst
sexismnoun USA: se'ksɪ"zʌ·m UK: seksɪzəm
sexistnoun USA: se'ksɪ"st UK: seksɪst
sex-kittennoun
sexlessadj USA: se'kslʌ·s UK: seksləs
sexlessnessnoun UK: seksləsnəs
sexologistnoun UK: seksɔləʤɪst
Report or add missing word to a dictionary...