COVID-19 Fight
90 matches in 8 dictionaries. Details
shakev trans v USA: ʃeɪ'k UK: ʃeɪk
shake a footv USA: ʃeɪ'k eɪ' fʊ't UK: ʃeɪk eɪ fʊt
shake a legexp USA: ʃeɪ'k eɪ' le'g UK: ʃeɪk eɪ leg
shake all overexp USA: ʃeɪ'k ɔː'l oʊ'vəː· UK: ʃeɪk ɔːl oʊvər
shake-downnoun USA: ʃeɪ'kdaʊ"n UK: ʃeɪkdaʊn
shakedownnoun USA: ʃeɪ'kdaʊ"n UK: ʃeɪkdaʊn
shake downv intrans v USA: ʃeɪ'k daʊ'n UK: ʃeɪk daʊn
shake downv trans v USA: ʃeɪ'k daʊ'n UK: ʃeɪk daʊn
shake-down cruiseexp USA: ʃeɪ'kdaʊ"n kruː'z UK: ʃeɪkdaʊn kruːz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shake in one's shoesv USA: ʃeɪ'k ɪ'n wʌ'nz ʃuː'z UK: ʃeɪk ɪn wʌnz ʃuːz
shake / milk -exp USA: ʃeɪ'k mɪ'lk UK: ʃeɪk mɪlk
shakenadj USA: ʃeɪ'kʌ·n UK: ʃeɪkən
shake offv trans v USA: ʃeɪ'k ɔː'f UK: ʃeɪk ɔf
shake offv intrans v USA: ʃeɪ'k ɔː'f UK: ʃeɪk ɔf
shake one's faith in sgv
shake one's finger atexp USA: ʃeɪ'k wʌ'nz fɪ'ŋgəː· æ't UK: ʃeɪk wʌnz fɪŋgər ət
shake ones fist atexp USA: ʃeɪ'k wʌ'nz fɪ'st æ't UK: ʃeɪk wʌnz fɪst ət
Report or add missing word to a dictionary...