COVID-19 Fight
sheerv intrans v USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
sheeradv USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
sheer curtainnoun USA: ʃɪ'r kəː'tʌ·n UK: ʃɪər kəːtn
sheer offexp USA: ʃɪ'r ɔː'f UK: ʃɪər ɔf
by sheer forceexp USA: baɪ' ʃɪ'r fɔː'rs UK: baɪ ʃɪər fɔːs
by sheer strengthexp USA: baɪ' ʃɪ'r stre'ŋθ UK: baɪ ʃɪər streŋθ
out of sheer habitexp USA: aʊ't ʌ·v ʃɪ'r hæ'bʌ·t UK: aʊt ɔv ʃɪər hæbɪt
for the sheer sake of sgexp
Report or add missing word to a dictionary...