160 matches in 8 dictionaries. Details
slip away2 2.1 USA: slɪ'p ʌ·weɪ' UK: slɪp əweɪ
slip by2 2.1 USA: slɪ'p baɪ' UK: slɪp baɪ
slipcase1 UK: slɪpkeɪs
slip-cover1 UK: slɪpkʌvər
slip down2 2.1 USA: slɪ'p daʊ'n UK: slɪp daʊn
slip in2 2.1 USA: slɪ'p ɪ'n UK: slɪp ɪn
slip in2 2.2 USA: slɪ'p ɪ'n UK: slɪp ɪn
slip into2 2.2 USA: slɪ'p ɪ"ntʌ· UK: slɪp ɪntuː
slip into bed13 USA: slɪ'p ɪ"ntʌ· be'd UK: slɪp ɪntuː bed
slip its chain2 USA: slɪ'p ʌ·ts tʃeɪ'n UK: slɪp ɪts tʃeɪn
slip-knot1 UK: slɪpnɔt
slip of a girl1 USA: slɪ'p ʌ·v eɪ' gəː'l UK: slɪp ɔv eɪ gəːl
slip off2 2.1 USA: slɪ'p ɔː'f UK: slɪp ɔf
slip of paper1 USA: slɪ'p ʌ·v peɪ'pəː· UK: slɪp ɔv peɪpər
slip of paper13 USA: slɪ'p ʌ·v peɪ'pəː· UK: slɪp ɔv peɪpər
slip of the pen1 USA: slɪ'p ʌ·v ðiː· pe'n UK: slɪp ɔv ðiː pen
slip of the tongue1 USA: slɪ'p ʌ·v ðiː· tʌ'ŋ UK: slɪp ɔv ðiː tʌŋ
Report or add missing word to a dictionary...