COVID-19 Fight
45 matches in 2 dictionaries. Details
soon after13 USA: suː'n æ'ftəː· UK: suːn ɑftər
sooner1 USA: suː'nəː· UK: suːnər
sooner or later13 USA: suː'nəː· əː· leɪ'təː· UK: suːnər ɔːr leɪtər
as soon as13 USA: e'z suː'n e'z UK: əz suːn əz
as soon as possible13 USA: e'z suː'n e'z pɔ'sʌ·bʌ·l UK: əz suːn əz pɔsəbl
as soon as you can13 USA: e'z suː'n e'z yuː' kʌ·n UK: əz suːn əz juː kæn
i'll soon catch you up13 USA: ɪ'l suː'n kæ'tʃ yuː' ʌ'p UK: ɪl suːn kætʃ juː ʌp
no sooner said than done13 USA: noʊ' suː'nəː· se'd ðʌ·n dʌ'n UK: noʊ suːnər sed ðæn dʌn
no sooner than13 USA: noʊ' suː'nəː· ðʌ·n UK: noʊ suːnər ðæn
the sooner the better13 USA: ðiː· suː'nəː· ðiː· be'təː· UK: ðiː suːnər ðiː betər
how soon may i expect him?13 USA: haʊ' suː'n meɪ' aɪ' ɪ·kspe'kt ɪ"m UK: haʊ suːn meɪ aɪ ɪkspekt hɪm
none too soon13 USA: nʌ'n tuː' suː'n UK: noʊn tuː suːn
see you soon!1 USA: siː' yuː' suː'n UK: siː juː suːn
speak too soon2 USA: spiː'k tuː' suː'n UK: spiːk tuː suːn
possible / as soon as -13 USA: pɔ'sʌ·bʌ·l e'z suː'n e'z UK: pɔsəbl əz suːn əz
a.s.a.p ( as soon as possibile )13
asap (as soon as possible)1
a.s.a.p. (as soon as possible)13
Report or add missing word to a dictionary...