COVID-19 Fight
88 matches in 9 dictionaries. Details
soványadj
  1. underweight
   USA: ʌ'ndəː·weɪ"t UK: ʌndəweɪt
  1. thin
   USA: θɪ'n UK: θɪn
  1. stalky
   USA: stɔː'kiː·
  1. spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. skinny
   USA: skɪ'niː· UK: skɪniː
  1. scraggy
   UK: skrægiː
  1. scrag
   UK: skræg
  1. razor-backed
   UK: reɪzəbækt
  1. peaky
   UK: piːkiː
  1. meagre
   UK: miːgər
  1. meager
   USA: miː'gəː· UK: miːgə
  1. Lenten
   UK: lentən
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. Az ablakon kívül az erkélyen, egy sovány macska éhesen nyávogott.
    1. A lean cat in the balcony outside the window mewed hungrily.
  1. hungry
   USA: hʌ'ŋgriː· UK: hʌŋgriː
  1. haggard
   USA: hæ'gəː·d UK: hægəd
  1. gaunt
   USA: gɔː'nt UK: gɔːnt
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. defatted
   UK: dɪfætɪd
  1. bony
   USA: boʊ'niː· UK: boʊniː
  1. attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
sovány állatnoun
  1. scrag
   UK: skræg
soványanadv
  1. thinly
   USA: θɪ'nliː· UK: θɪnliː
  1. thin
   USA: θɪ'n UK: θɪn
sovány élelemexp
  1. skimpy meal
   USA: skɪ'mpiː· miː'l UK: skɪmpiː miːl
sovány embernoun
  1. scrag
   UK: skræg
sovány (hús)adj
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
soványítv
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
soványításnoun
  1. slenderizing
   UK: slendəraɪzɪŋ
sovány kosztexp
  1. short commons
   USA: ʃɔː'rt kɔ'mʌ·nz UK: ʃɔːt kɔmənz
sovány koszton élv
  1. feed low
   USA: fiː'd loʊ' UK: fiːd loʊ
  1. fed low
   USA: fe'd loʊ' UK: fed loʊ
sovány marhanoun
  1. scallywag
   UK: skælɪwæg
sovány mészexp
  1. quick lime
   USA: kwɪ'k laɪ'm UK: kwɪk laɪm
soványodásnoun
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
soványodikv
  1. thin
   USA: θɪ'n UK: θɪn
  1. grow thinner
   USA: groʊ' θɪ'nəː· UK: groʊ θɪnər
  1. attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
soványságnoun
  1. thinness
   USA: θɪ'nʌ·s UK: θɪnnəs
  1. scragginess
   UK: skrægɪnəs
  1. leanness
   UK: liːnnəs
  1. emaciation
   UK: ɪmeɪsɪeɪʃn
sovány sertéskarajexp
  1. spare rib
   USA: spe'r rɪ'b UK: speər rɪb
sovány szalonnaexp
  1. streaky bacon
   UK: striːkiː beɪkən
sovány, szikáradj
  1. skinny
   USA: skɪ'niː· UK: skɪniː
sovány vigaszexp
  1. crumb of comfort
   USA: krʌ'm ʌ·v kʌ'mfəː·t UK: krʌm ɔv kʌmfət
  1. cold comfort
   USA: koʊ'ld kʌ'mfəː·t UK: koʊld kʌmfət
vékony, soványv
  1. thin
   USA: θɪ'n UK: θɪn
Report or add missing word to a dictionary...