COVID-19 Fight
11 matches in 2 dictionaries. Details
spielenv refl v 'ʃpiːlən
Karten spielenexp 'kaɐtən 'ʃpiːlən
Komödie spielenexp
Tennis spielenexp 'tɛnɪs 'ʃpiːlən
Versteck spielenv fɛɐ'ʃtɛk 'ʃpiːlən
Schach spielen h.exp 'ʃax 'ʃpiːlən 'haː
im Toto spielenexp 'ɪm 'toːtoː 'ʃpiːlən
spielennoun
Report or add missing word to a dictionary...