COVID-19 Fight
impose a fine on the spotexp USA: ɪ"mpoʊ'z eɪ' faɪ'n ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɪmpoʊz eɪ faɪn ɔn ðiː spɔt
young man very much on the spotexp USA: yʌ'ŋ mæ'n ve'riː· mʌ'tʃ ɔ'n ðiː· spɔ't UK: jʌŋ mæn veriː mʌtʃ ɔn ðiː spɔt
Report or add missing word to a dictionary...