COVID-19 Fight
stuff1 USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. 1.1 dolog
  1. And it was full of that same bright blue luminous stuff that flowed out of the great machine.
    1. És tele volt azzal a fényes kék világító anyaggal, amely a nagy gépezetből áradt.
 1. 677
  1. He looked curiously at the heavy duffle-stuff loaded with the scents of the far North.
    1. Kíváncsian nézegette a nehéz darócszövetet, amiből a távol Észak illata áradt.
stuff2 2.2 USA: stʌ'f UK: stʌf
   1. She stuffed the apples into her pockets.
     1. Teletömte a zsebeit almával.
 1. 1.3
  1. What is that sticky stuff on the chair?
    1. MI az a ragacsos valami a széken?
stuff2 2.1 USA: stʌ'f UK: stʌf
stuff and noncence!12
stuff and nonsense!13 USA: stʌ'f ʌ·nd nɔ'nse·ns UK: stʌf ənd nɔnsns
stuff gown1 USA: stʌ'f gaʊ'n UK: stʌf gaʊn
stuff oneself2 USA: stʌ'f wʌ"nse'lf UK: stʌf wʌnself
stuff that tears easily13 USA: stʌ'f ðʌ·t tɪ'rz iː'zʌ·liː· UK: stʌf ðət tɪəz iːzəliː
stuffed3 USA: stʌ'ft UK: stʌft
stuffed shirt13 USA: stʌ'ft ʃəː't UK: stʌft ʃəːt
stuffed toy animal13 USA: stʌ'ft tɔɪ' æ'nʌ·mʌ·l UK: stʌft tɔɪ ænɪməl
stuffiness1 UK: stʌfɪnəs
poor stuff13 USA: pʊ'r stʌ'f UK: pʊər stʌf
... and stuff13 USA: ʌ·nd stʌ'f UK: ənd stʌf
do one's stuff2 USA: duː' wʌ'nz stʌ'f UK: duː wʌnz stʌf
that's the stuff!13 UK: ðəts ðiː stʌf
beat the stuffing out of sy2 USA: biː't ðiː· stʌ'fɪ·ŋ aʊ't ʌ·v saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...