54 matches in 2 dictionaries. Details
sucknoun USA: sʌ'k UK: sʌk
suckv intrans v USA: sʌ'k UK: sʌk
suck and fuckexp USA: sʌ'k ʌ·nd fʌ'k UK: sʌk ənd fʌk
suck atv trans v USA: sʌ'k æ't UK: sʌk ət
suckernoun USA: sʌ'kəː· UK: sʌkər
suckerv intrans v USA: sʌ'kəː· UK: sʌkər
suckeringv UK: sʌkərɪŋ
suck inv trans v USA: sʌ'k ɪ'n UK: sʌk ɪn
suckingnoun USA: sʌ'kɪ·ŋ UK: sʌkɪŋ
suckingadj USA: sʌ'kɪ·ŋ UK: sʌkɪŋ
sucking diskexp USA: sʌ'kɪ·ŋ dɪ'sk UK: sʌkɪŋ dɪsk
sucking pigexp USA: sʌ'kɪ·ŋ pɪ'g UK: sʌkɪŋ pɪg
sucklev trans v USA: sʌ'kʌ·l UK: sʌkl
sucklev intrans v USA: sʌ'kʌ·l UK: sʌkl
sucklingnoun USA: sʌ'klɪ·ŋ UK: sʌklɪŋ
suck my dickexp USA: sʌ'k maɪ' dɪ'k UK: sʌk maɪ dɪk
Suck my dick!exp USA: sʌ'k maɪ' dɪ'k UK: sʌk maɪ dɪk
Report or add missing word to a dictionary...