COVID-19 Fight
supplementnoun USA: sʌ'plʌ·me'nt UK: sʌplɪment
supplementv trans v USA: sʌ'plʌ·me'nt UK: sʌplɪment
supplementaladj USA: sʌ"plʌ·me'nʌ·l UK: sʌplɪmentl
supplemental lightingexp USA: sʌ"plʌ·me'nʌ·l laɪ'tɪ·ŋ UK: sʌplɪmentl laɪtɪŋ
supplementaryadj USA: sʌ"plʌ·me'ntʃriː· UK: sʌplɪmentriː
supplementaryadj USA: sʌ"plʌ·me'ntʃriː· UK: sʌplɪmentriː
supplementationnoun UK: sʌplɪmenteɪʃən
Report or add missing word to a dictionary...