COVID-19 Fight
88 matches in 9 dictionaries. Details
számolv
  1. US tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. reckon
   USA: re'kʌ·n UK: rekən
  1. reckon
   USA: re'kʌ·n UK: rekən
  1. numerate
   UK: njuːmərət
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. envisage
   USA: e·nvɪ'zɪ·ʤ UK: ɪnvɪzɪʤ
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. cipher
   USA: saɪ'fəː· UK: saɪfər
  1. allot upon
   USA: ʌ·lɔ't ʌ·pɔ'n UK: əlɔt əpɔn
számolásnoun
  1. reckoning
   USA: re'knɪ·ŋ UK: rekənɪŋ
 1. math
  1. numeration
   UK: njuːməreɪʃn
  1. figures
   USA: fɪ'gyəː·z UK: fɪgəz
  1. counting
   USA: kaʊ'nɪ·ŋ UK: kaʊntɪŋ
  1. old count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
számolási hibanoun
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
számolást eltévesztexp
  1. lose count of
   USA: luː'z kaʊ'nt ʌ·v UK: luːz kaʊnt ɔv
számolnivalója van veleexp
  1. have a crow to pluck with
   USA: hæ'v eɪ' kroʊ' tʌ· plʌ'k wʌ·ð UK: hæv eɪ kroʊ tuː plʌk wɪð
számolónoun
  1. squareness
   UK: skweənəs
 1. math
  1. reckoner
   UK: rekənər
  1. guard
   USA: gɔ'rd UK: gɑd
  1. counting
   USA: kaʊ'nɪ·ŋ UK: kaʊntɪŋ
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
  1. calculating
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"tɪ·ŋ UK: kælkjʊleɪtɪŋ
  1. calculated risk
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"tʌ·d rɪ'sk UK: kælkjʊleɪtɪd rɪsk
számolócédulav
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
 1. econ
  1. Sh bill
   USA: bɪ'l UK: bɪl
számológépnoun
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
  1. comptometer
   UK: kɔmptɔmɪtə
  1. calculating machine
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"tɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: kælkjʊleɪtɪŋ məʃiːn
  1. adder
   USA: æ'dəː· UK: ædər
  1. abacus
   USA: æ'bʌ·kʌ·s UK: æbəkəs
számolókönyvnoun
 1. math
  1. reckoner
   UK: rekənər
számolóműexp
  1. arithmetic unit
   USA: əː·ɪ'θmʌ·tɪ"k yuː'nʌ·t UK: ərɪθmətɪk juːnɪt
számolótáblanoun
  1. table of calculations
   USA: teɪ'bʌ·l ʌ·v kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: teɪbl ɔv kælkjʊleɪʃnz
számol/számon tartexp
  1. keep count of
   USA: kiː'p kaʊ'nt ʌ·v UK: kiːp kaʊnt ɔv
számoltv
  1. counted
   USA: kaʊ'nʌ·d UK: kaʊntɪd
számol velev
  1. calculate up
   USA: kæ'lkyʌ·leɪ"t ʌ'p UK: kælkjʊleɪt ʌp
számol vmivelv
  1. reckon with
   USA: re'kʌ·n wʌ·ð UK: rekən wɪð
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. face
   USA: feɪ's UK: feɪs
  1. envisage
   USA: e·nvɪ'zɪ·ʤ UK: ɪnvɪzɪʤ
hibásan számolv
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
rossz számolásnoun
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
fejben számolniexp
  1. do a sum in his head
   USA: duː' eɪ' sʌ'm ɪ'n hʌ·z he'd UK: duː eɪ sʌm ɪn hɪz hed
gyönge számolóexp
  1. a poor hand at figures
   USA: eɪ' pʊ'r hæ'nd æ't fɪ'gyəː·z UK: eɪ pʊər hænd ət fɪgəz
jó számolóexp
  1. good at sums
   USA: gʌ·d æ't sʌ'mz UK: gʊd ət sʌmz
Report or add missing word to a dictionary...