COVID-19 Fight
28 matches in 8 dictionaries. Details
szándékosanadv
  1. willfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. wilfully
   USA: wɪ'lfʌ·liː· UK: wɪlfəliː
  1. purposely
   USA: pəː'pʌ·sliː· UK: pəːpəsliː
  1. on purpose
   USA: ɔ'n pəː'pʌ·s UK: ɔn pəːpəs
  1. of set purpose
   USA: ʌ·v se't pəː'pʌ·s UK: ɔv set pəːpəs
  1. maliciously
   USA: mʌ·lɪ'ʃʌ·sliː· UK: məlɪʃəsliː
  1. intentionally
   USA: ɪ"nte'nʃʌ·nʌ·liː· UK: ɪntenʃnəliː
  1. designedly
   UK: diːzaɪnɪdliː
  1. deliberately
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·tliː· UK: dɪlɪbərətliː
  1. by design
   USA: baɪ' dʌ·zaɪ'n UK: baɪ dɪzaɪn
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
szándékosan, akarattalexp
  1. purpose / on -
   USA: pəː'pʌ·s ɔ'n UK: pəːpəs ɔn
  1. on purpose
   USA: ɔ'n pəː'pʌ·s UK: ɔn pəːpəs
szándékosan eljár a szájaexp
  1. tell tales out of school
   USA: te'l teɪ'lz aʊ't ʌ·v skuː'l UK: tel teɪlz aʊt ɔv skuːl
szándékosan nem vesz észrev
  1. give sy a miss
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' mɪ's
szándékosan pánikot keltő embernoun
  1. scaremonger
   UK: skeəmʌŋgər
szándékosan tesz vmitv
nem szándékosanadv
  1. unawares
   USA: ʌ"nʌ·we'rz UK: ʌnəweəz
  1. inadvertently
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ntliː· UK: ɪnədvəːtəntliː
véletlenül, nem szándékosanexp
  1. by accident
   USA: baɪ' æ'ksʌ·dʌ·nt UK: baɪ æksɪdənt
szándékosanadv
nem szándékosanadj
szándékosanundef
szándékosan eltúlzottundef
szándékosan figyelmen kívül hagyundef
szándékosan figyelmen kívül hagyottundef
szándékosan megrongálundef
szándékosan megrongálónoun
szándékosan megrongálóadj
Report or add missing word to a dictionary...