COVID-19 Fight
69 matches in 9 dictionaries. Details
származásnoun
 1. biol
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
  1. A főnököm ír származású amerikai.
    1. My boss is an American of Irish stock.
  1. social background
   USA: soʊ'ʃʌ·l bæ'kgraʊ"nd UK: soʊʃl bækgraʊnd
  1. provenance
   USA: prɔ'vʌ·nʌ·ns UK: prɔvənəns
  1. pedigree
   USA: pe'dʌ·griː· UK: pedɪgriː
  1. parentage
   USA: pe'rʌ·ntʌ·ʤ UK: peərəntɪʤ
  1. old original
   USA: əː·ɪ'ʤʌ·nʌ·l UK: ərɪʤənl
  1. origin
   USA: ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: ɔrɪʤɪn
  1. lineage
   USA: lɪ'niː·ʌ·ʤ UK: lɪnɪɪʤ
  1. extraction
   USA: ɪ·kstræ'kʃʌ·n UK: ɪkstrækʃn
  1. descent
   USA: dʌ·se'nt UK: dɪsent
  1. derivation
   USA: de"rʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: derɪveɪʃn
  1. blood
   USA: blʌ'd UK: blʌd
  1. birth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
  1. ancestry
   USA: æ'nse·striː· UK: ænsestriː
származás/eredetnoun
  1. ancestry
   USA: æ'nse·striː· UK: ænsestriː
származás hamis megjelöléseexp
  1. false designation of origin
   USA: fɔː'ls de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: fɔːls dezɪgneɪʃn ɔv ɔrɪʤɪn
származási ágnoun
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
származási helyexp
  1. provenance
   USA: prɔ'vʌ·nʌ·ns UK: prɔvənəns
származási igazolás (EU)exp
  1. certificate of origin
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
származási igazolás (PHARE)exp
  1. certificate of origin
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
származási ország (EU)exp
  1. country of origin
   USA: kʌ'ntriː· ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: kʌntriː ɔv ɔrɪʤɪn
származási ország (PHARE)exp
  1. country of origin
   USA: kʌ'ntriː· ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: kʌntriː ɔv ɔrɪʤɪn
származás; ősöknoun
  1. ancestry
   USA: æ'nse·striː· UK: ænsestriː
alacsony származásexp
  1. low birth
   USA: loʊ' bəː'θ UK: loʊ bəːθ
előkelő származásnoun
  1. family
   USA: fæ'mliː· UK: fæməliː
  1. blue blood
   USA: bluː' blʌ'd UK: bluː blʌd
nemesi származásnoun
  1. gentility
   USA: ʤe·ntɪ'lʌ·tiː· UK: ʤentɪlɪtiː
örökség, származásnoun
  1. heritage
   USA: he'rʌ·tʌ·ʤ UK: herɪtɪʤ
alacsony származásúexp
  1. of mean birth
   USA: ʌ·v miː'n bəː'θ UK: ɔv miːn bəːθ
  1. of low estate
   USA: ʌ·v loʊ' ʌ·steɪ't UK: ɔv loʊ ɪsteɪt
  1. of low degree
   USA: ʌ·v loʊ' dɪ·griː' UK: ɔv loʊ dɪgriː
  1. low-born
   USA: loʊ'bɔː'rn UK: loʊbɔːn
  1. humble
   USA: hʌ'mbʌ·l UK: hʌmbl
  1. base-born
   UK: beɪsbɔːn
alantas származásúadj
  1. ignoble
   USA: ɪ·gnoʊ'bʌ·l UK: ɪgnoʊbl
egyszerű származásúexp
  1. humbly born
   USA: hʌ'mbliː· bɔː'rn UK: hʌmbliː bɔːn
előkelő származásúadj
  1. highly descended
   USA: haɪ'liː· dʌ·se'ndʌ·d UK: haɪliː dɪsendɪd
idegen származásúexp
  1. of foreign extraction
   USA: ʌ·v fɔː'rʌ·n ɪ·kstræ'kʃʌ·n UK: ɔv fɔrən ɪkstrækʃn
nemesi származásúadj
  1. noble
   USA: noʊ'bʌ·l UK: noʊbl
Report or add missing word to a dictionary...