COVID-19 Fight
33 matches in 7 dictionaries. Details
szórakozás1
  1. sport
   USA: spɔː'rt UK: spɔːt
  1. resource
   USA: riː'sɔː·rs UK: rɪzɔːs
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
  1. refreshing
   USA: rʌ·fre'ʃɪ·ŋ UK: rɪfreʃɪŋ
  1. recreation
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·n UK: rekrɪeɪʃn
  1. pleasure
   USA: ple'ʒəː· UK: pleʒər
  1. De a két barát bonni tartózkodásának tudományos és egyúttal szórakozási célja is volt.
    1. The stay of the two friends at Bonn had the double purpose of science and pleasure.
  1. pleasance
   UK: plezns
  1. play
   USA: pleɪ' UK: pleɪ
  1. pastime
   USA: pæ'staɪ"m UK: pɑstaɪm
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. frolicking
   USA: frɔ'lɪ·kɪ·ŋ UK: frɔlɪkɪŋ
  1. entertainment
   USA: e"nəː·teɪ'nmʌ·nt UK: entəteɪnmənt
  1. diversion
   USA: dɪ·vəː'ʒʌ·n UK: daɪvəːʃn
  1. distraction
   USA: dɪ"stræ'kʃʌ·n UK: dɪstrækʃn
  1. amusement
   USA: ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: əmjuːzmənt
szórakozás államköltségen1
  1. junket
   USA: ʤʌ'ŋkʌ·t UK: ʤʌŋkɪt
szórakozásból13
  1. just for fun
   USA: ʤʌ·st frəː· fʌ'n UK: ʤʌst fəː fʌn
szórakozási3
  1. recreational
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: rekrɪeɪʃnəl
szórakozási lehetöségek13
  1. amenities / the - of a place
   USA: ʌ·me'nʌ·tiː·z ðiː· ʌ·v eɪ' pleɪ's UK: əmiːnɪtɪz ðiː ɔv eɪ pleɪs
szórakozási lehetőség1
  1. amusement
   USA: ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: əmjuːzmənt
szórakozási lehetőségek13
szórakozási/sportolási lehetőségek13
  1. recreational facilities
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: rekrɪeɪʃnəl fəsɪlɪtɪz
szórakozás, kikapcsolódás1
  1. entertainment
   USA: e"nəː·teɪ'nmʌ·nt UK: entəteɪnmənt
szórakozás, kiruccanás; dobás, lendítés2
  1. fling
   USA: flɪ'ŋ UK: flɪŋ
szórakozások áradata13
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
szórakozások árja13
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
szórakozások sodra13
  1. whirl of pleasures
   USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
jó szórakozás1
  1. picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
  1. fun
   USA: fʌ'n UK: fʌn
jó szórakozást!13
  1. fun / have - !
   USA: fʌ'n hæ'v UK: fʌn hæv
remek szórakozás volt13
  1. it was great fun
   USA: ʌ·t wʌ·z greɪ't fʌ'n UK: ɪt wɔz greɪt fʌn
élvezetes. jó szórakozás.13
  1. it's fun!
   USA: ʌ·ts fʌ'n UK: ɪts fʌn
a hely által nyújtott szórakozási lehetőségek13
érezd jól magad! jó szórakozást!13
  1. have a good time!
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d taɪ'm UK: hæv eɪ gʊd taɪm
szórakozás1
  1. e Zerstreuung
   tsɛɐ'ʃtrɔʏʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Zerstreuungen
   1. genitiveForm:
   2. Zerstreuung
  1. e Unterhaltung
   ʊntɐ'haltʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Unterhaltungen
   1. genitiveForm:
   2. Unterhaltung
  1. r Spaß
   1. genitiveForm:
   2. Spaßes
Report or add missing word to a dictionary...