szórakozikv
  1. sport
   USA: spɔː'rt UK: spɔːt
  1. US junket
   USA: ʤʌ'ŋkʌ·t UK: ʤʌŋkɪt
  1. have fun
   USA: hæ'v fʌ'n UK: hæv fʌn
  1. dissipate
   USA: dɪ'sʌ·peɪ"t UK: dɪsɪpeɪt
  1. disport
   UK: dɪspɔːt
szórakozik vkivelv
  1. bugger sy around
   USA: bʌ'gəː· saɪ' əː·aʊ'n
  1. bugger sy about
   USA: bʌ'gəː· saɪ' ʌ·baʊ't
jól szórakozikv
  1. have fun
   USA: hæ'v fʌ'n UK: hæv fʌn
  1. have a good time
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d taɪ'm UK: hæv eɪ gʊd taɪm
  1. have a good old time
   USA: hæ'v eɪ' gʌ·d oʊ'ld taɪ'm UK: hæv eɪ gʊd oʊld taɪm
  1. have a fine old time
   USA: hæ'v eɪ' faɪ'n oʊ'ld taɪ'm UK: hæv eɪ faɪn oʊld taɪm
  1. enjoy oneself
   USA: ʌ·nʤɔɪ' wʌ"nse'lf UK: ɪnʤɔɪ wʌnself
Report or add missing word to a dictionary...