szörnynoun
  1. monstrosity
   USA: mɔ·nstrɔ'sʌ·tiː· UK: mɔnstrɔsɪtiː
  1. monster
   USA: mɔ'nstəː· UK: mɔnstər
  1. beast
   USA: biː'st UK: biːst
  1. abnormality
   USA: æ"bnɔː·rmæ'lʌ·tiː· UK: æbnɔːmælɪtiː
szörnyenadv
  1. terribly
   USA: te'rʌ·bliː· UK: terəbliː
  1. informal something
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
  1. horribly
   USA: hɔː'rʌ·bliː· UK: hɔrəbliː
  1. fiendishly
   UK: fiːndɪʃliː
  1. informal dreadfully
   USA: dre'dfʌ·liː· UK: dredfəliː
  1. direfully
   UK: daɪəfəliː
  1. informal desperately
   USA: de'sprʌ·tliː· UK: despərətliː
  1. informal awfully
   USA: ɔ'fʌ·liː· UK: ɔːfliː
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. informal atrociously
   UK: ətroʊʃəsliː
  1. as sin
   USA: e'z sɪ'n UK: əz sɪn
szörnyen dühös volt!exp
szörnyetegnoun
  1. mooncalf, mooncalves
   UK: muːnkɑf muːnkɑvz
  1. informal monster
   USA: mɔ'nstəː· UK: mɔnstər
  1. harpy
   UK: hɑpiː
szörnyeteg; vadállatnoun
  1. beast
   USA: biː'st UK: biːst
szörnyszülöttnoun
  1. freak of nature
   USA: friː'k ʌ·v neɪ'tʃəː· UK: friːk ɔv neɪtʃər
szörnyűadj
  1. unholy
   USA: ʌ·nhoʊ'liː· UK: ʌnhoʊliː
  1. informal terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
  1. terrible
   USA: te'rʌ·bʌ·l UK: teriːbl
  1. portentous
   USA: pɔː·rte'ntʌ·s UK: pɔːtentəs
  1. informal outrageous
   USA: aʊ·treɪ'ʤʌ·s UK: aʊtreɪʤəs
  1. morbid
   USA: mɔː'rbʌ·d UK: mɔːbɪd
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
  1. insupportable
   USA: ɪ"nsʌ·pɔː'rtʌ·bʌ·l UK: ɪnsəpɔːtəbl
  1. horrid
   USA: hɔː'rʌ·d UK: hɔrɪd
  1. horrible
   USA: hɔː'rʌ·bʌ·l UK: hɔrəbl
  1. hideous
   USA: hɪ'diː·ʌ·s UK: hɪdɪəs
  1. heinous
   USA: heɪ'nʌ·s UK: heɪnəs
  1. gruesome
   USA: gruː'sʌ·m UK: gruːsəm
  1. grisly
   USA: grɪ'zliː· UK: grɪzliː
  1. ghastly
   USA: gæ'stliː· UK: gɑstliː
  1. fearsome
   USA: fɪ'rsʌ·m UK: fɪəsəm
  1. egregious
   USA: ɪ·griː'ʤʌ·s UK: ɪgriːʤɪəs
  1. informal dreadful
   USA: dre'dfʌ·l UK: dredfəl
  1. direful
   UK: daɪəfəl
  1. dire
   USA: daɪ'əː· UK: daɪər
  1. awful
   USA: ɔ'fʌ·l UK: ɔːfəl
  1. appalling
   USA: ʌ·pɔː'lɪ·ŋ UK: əpɔːlɪŋ
  1. appaling
   UK: əpɔːlɪŋ
szörnyű fájdalomexp
  1. excruciating pain
   USA: ɪ·kskruː'ʃiː·eɪ"tɪ·ŋ peɪ'n UK: ɪkskruːʃɪeɪtɪŋ peɪn
szörnyű kettösségexp
  1. terrible twos
   USA: te'rʌ·bʌ·l tuː'z UK: teriːbl tuːz
szörnyű lármaexp
  1. hell of a noise
   USA: he'l ʌ·v eɪ' nɔɪ'z UK: hel ɔv eɪ nɔɪz
szörnyű nagyadj
  1. whacking
   USA: hwæ'kɪ·ŋ UK: wækɪŋ
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
szörnyű tévedésexp
  1. capital error
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l e'rəː· UK: kæpɪtəl erər
szörnyű voltanoun
  1. monstrosity
   USA: mɔ·nstrɔ'sʌ·tiː· UK: mɔnstrɔsɪtiː
szörnyűenadv
  1. terribly
   USA: te'rʌ·bliː· UK: terəbliː
szörnyű/pocsékadj
  1. atrocious
   USA: ʌ·troʊ'ʃʌ·s UK: ətroʊʃəs
szörnyűségnoun
  1. monstrosity
   USA: mɔ·nstrɔ'sʌ·tiː· UK: mɔnstrɔsɪtiː
  1. horror
   USA: hɔː'rəː· UK: hɔrər
  1. enormity
   USA: iː·nɔː'rmʌ·tiː· UK: ɪnɔːmɪtiː
  1. atrocity
   USA: ʌ·trɔ'sʌ·tiː· UK: ətrɔsɪtiː
  1. abnormality
   USA: æ"bnɔː·rmæ'lʌ·tiː· UK: æbnɔːmælɪtiː
szörnyűségesadj
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
  1. eldritch
   USA: e'ldrɪ·tʃ
tengeri szörnynoun
egyszemű szörnyeteg az AD&D-bennoun
  1. beholder
   USA: biː·hoʊ'ldəː· UK: bɪhoʊldər
ijedtében szörnyethalv
  1. die of fright
   USA: daɪ' ʌ·v fraɪ't UK: daɪiː ɔv fraɪt
Report or add missing word to a dictionary...