COVID-19 Fight
8 matches in 6 dictionaries. Details
szabad akaratnoun
  1. freedom of the will
   USA: friː'dʌ·m ʌ·v ðiː· wʌ·l UK: friːdəm ɔv ðiː wɪl
  1. free will
   USA: friː' wʌ·l UK: friː wɪl
 1. law
  1. e Willkür
   1. genitiveForm:
   2. Willkür
szabad akaratundef
saját / szabad akaratábólundef
az eredendő bűn tagadása, az ember szabad akaratának hirdetéseundef
szabad akaratnoun
Report or add missing word to a dictionary...