COVID-19 Fight
szakasz1
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. De most máson se járt az esze, mint kutatása végső szakaszán.
    1. But now his mind was set on the last stage of his search.
  1. squad
   USA: skwɔ'd UK: skwɔd
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
 1. 355
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
 2. 669.056|72 669.056|72
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
 3. 62
  1. quadrant
   USA: kwɔ'drʌ·nt UK: kwɔdrənt
 4. 355
  1. 6.3 6 platoon
   USA: plʌ·tuː'n UK: plətuːn
  1. phase
   USA: feɪ'z UK: feɪz
 5. 61
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. passage
   USA: pæ'sʌ·ʤ UK: pæsɪʤ
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. line segment
   USA: laɪ'n se"gme'nt UK: laɪn segment
  1. fare stage
   USA: fe'r steɪ'ʤ UK: feər steɪʤ
  1. 6 division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. department
   USA: dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: dɪpɑtmənt
 6. 656.2
  1. compartment
   USA: kʌ·mpɔ'rtmʌ·nt UK: kəmpɑtmənt
 7. 655
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
szakaszos3
  1. periodic
   USA: pɪ"riː·ɔ'dɪ·k UK: pɪərɪɔdɪk
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
  1. fractional
   USA: fræ'kʃʌ·nʌ·l UK: frækʃnəl
  1. discontinuous
   UK: dɪskəntɪnjʊəs
szakaszos működésű fonógép1
 1. 677
  1. mule
   USA: myuː'l UK: mjuːl
szakaszos reaktor13
  1. batch reactor
   USA: bæ'tʃ riː·æ'ktəː· UK: bætʃ rɪæktər
szakaszos tizedes tört13
  1. recurring decimal
   USA: riː·kəː'ɪ·ŋ de'sʌ·mʌ·l UK: rɪkəːrɪŋ desɪml
szakaszos tört1
 1. 51
  1. repeater
   USA: rʌ·piː'təː· UK: rɪpiːtər
szakaszos üzemű1
szakaszosan4
  1. fractionally
   USA: fræ'kʃnʌ·liː· UK: frækʃnəliː
szakaszosság1
  1. periodicity
   UK: pɪərɪədɪsɪtiː
szakaszparancsnok1
  1. platoon officer
   USA: plʌ·tuː'n ɔː'fʌ·səː· UK: plətuːn ɔfɪsər
szakaszparancsnok helyettes1
  1. platoon sergeant
   USA: plʌ·tuː'n sɔ'rʤʌ·nt UK: plətuːn sɑʤənt
szakasztiszt13
  1. platoon leader
   USA: plʌ·tuː'n liː'dəː· UK: plətuːn liːdər
szakasztott mása1
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
szakasztott olyan13
  1. exactly the same
   USA: ɪ·gzæ'ktliː· ðiː· seɪ'm UK: ɪgzæktliː ðiː seɪm
szakasztott olyan mint a(z)13
  1. be a dead ringer for
   USA: biː· eɪ' de'd rɪ'ŋəː· frəː· UK: biː eɪ ded rɪŋər fəː
szakaszvezető1
  1. sergeant
   USA: sɔ'rʤʌ·nt UK: sɑʤənt
  1. lance sergeant
   USA: læ'ns sɔ'rʤʌ·nt UK: lɑns sɑʤənt
  1. buck sergeant
   USA: bʌ'k sɔ'rʤʌ·nt UK: bʌk sɑʤənt
egyenes szakasz1
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
felderítő szakasz1
  1. intelligence platoon
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns plʌ·tuː'n UK: ɪntelɪʤəns plətuːn
generatív szakasz (növ)13
  1. reproductive stage
   USA: riː"prʌ·dʌ'ktɪ·v steɪ'ʤ UK: riːprədʌktɪv steɪʤ
állapot, szakasz; szinpad1
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
Report or add missing word to a dictionary...