szemrebbenés nélkülexp
  1. without turning a hair
   USA: wɪ"ðaʊ't təː'nɪ·ŋ eɪ' he'r UK: wɪðaʊt təːnɪŋ eɪ heər
  1. without flinching
   USA: wɪ"ðaʊ't flɪ'ntʃɪ·ŋ UK: wɪðaʊt flɪntʃɪŋ
  1. without batting an eyelid
   USA: wɪ"ðaʊ't bæ'tɪ·ŋ ʌ·n aɪ'lɪ"d UK: wɪðaʊt bætɪŋ ən aɪlɪd
  1. without a wink of the eyelid
   USA: wɪ"ðaʊ't eɪ' wɪ'ŋk ʌ·v ðiː· aɪ'lɪ"d UK: wɪðaʊt eɪ wɪŋk ɔv ðiː aɪlɪd
  1. in cold blood
   USA: ɪ'n koʊ'ld blʌ'd UK: ɪn koʊld blʌd
Report or add missing word to a dictionary...