73 matches in 8 dictionaries. Details
szerelemnoun
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. informal US crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
szerelemből nősülv
  1. marry for love
   USA: me'riː· frəː· lʌ'v UK: mæriː fəː lʌv
szerelem első pillantásraexp
  1. sight / love at first -
   USA: saɪ't lʌ'v æ't fəː'st UK: saɪt lʌv ət fəːst
  1. love at first sight
   USA: lʌ'v æ't fəː'st saɪ't UK: lʌv ət fəːst saɪt
  1. first / love at - sight
   USA: fəː'st lʌ'v æ't saɪ't UK: fəːst lʌv ət saɪt
szerelemgyermeknoun
szerelem nélküliadj
  1. loveless
   USA: lʌ'vlʌ·s UK: lʌvləs
szerelemre gyullad vki irántv
  1. conceive a passion for sy
   USA: kʌ·nsiː'v eɪ' pæ'ʃʌ·n frəː· saɪ'
szerelem zálogaexp
  1. a seal of love
   USA: eɪ' siː'l ʌ·v lʌ'v UK: eɪ siːl ɔv lʌv
első szerelemexp
  1. puppy love
   USA: pʌ'piː· lʌ'v UK: pʌpiː lʌv
gyerekkori szerelemexp
  1. puppy love
   USA: pʌ'piː· lʌ'v UK: pʌpiː lʌv
kölcsönös szerelemexp
  1. requited love
   UK: rɪkwaɪtɪd lʌv
plátói szerelemnoun
  1. platonics
   UK: plətɔnɪks
reménytelen szerelemexp
  1. unrequited love
   USA: ʌ"nriː·kwaɪ'tʌ·d lʌ'v UK: ʌnrɪkwaɪtɪd lʌv
szabad szerelemnoun
  1. promiscuity
   USA: proʊ"mʌ·skyuː'ʌ·tiː· UK: prɔmɪskjuːɪtiː
szenvedélyes szerelemexp
  1. passionate love
   USA: pæ'ʃʌ·nʌ·t lʌ'v UK: pæʃənət lʌv
  1. passion
   USA: pæ'ʃʌ·n UK: pæʃn
szeret; szerelemnoun
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
végtelen szerelemexp
  1. endless love
   USA: e'ndlʌ·s lʌ'v UK: endlɪs lʌv
viszonozatlan szerelemexp
  1. unrequited love
   USA: ʌ"nriː·kwaɪ'tʌ·d lʌ'v UK: ʌnrɪkwaɪtɪd lʌv
viszonzott szerelemexp
  1. requited love
   UK: rɪkwaɪtɪd lʌv
a szerelem áldozataexp
  1. victim of love
   USA: vɪ'ktʌ·m ʌ·v lʌ'v UK: vɪktɪm ɔv lʌv
Report or add missing word to a dictionary...