COVID-19 Fight
3 matches in 3 dictionaries. Details
szerződésszegésexp
    1. violation of contract
      USA: vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: vaɪəleɪʃn ɔv kɔntrækt
    1. breach of contract
      USA: briː'tʃ ʌ·v kʌ·ntræ'kt UK: briːtʃ ɔv kɔntrækt
szerződésszegésnoun
Report or add missing word to a dictionary...