4 matches in 2 dictionaries. Details
szilárdan kitartexp
  1. hold firm to
   USA: hoʊ'ld fəː'm tʌ· UK: hoʊld fəːm tuː
szilárdan kitart véleménye mellettexp
  1. be tenacious of one's opinion
   USA: biː· tʌ·neɪ'ʃʌ·s ʌ·v wʌ'nz ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: biː tɪneɪʃəs ɔv wʌnz əpɪnɪən
szilárdan kitartundef
  1. confermarsi
   ami mellett: in
szilárdan kitartóadj
  1. rare literary durante
Report or add missing word to a dictionary...