18 matches in 5 dictionaries. Details
szilárdanadv
  1. tightly
   USA: taɪ'tliː· UK: taɪtliː
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
  1. sturdily
   UK: stəːdɪliː
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. steadily
   USA: ste'dʌ·liː· UK: stedɪliː
  1. stably
   UK: steɪbliː
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
  1. firmly
   USA: fəː'mliː· UK: fəːmliː
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
szilárdan áll a lábánexp
  1. be steady on one's legs
   USA: biː· ste'diː· ɔ'n wʌ'nz le'gz UK: biː stediː ɔn wʌnz legz
szilárdan; erősenadv
  1. solidly
   USA: sɔ'lʌ·dliː· UK: sɔlɪdliː
szilárdan kitartexp
  1. hold firm to
   USA: hoʊ'ld fəː'm tʌ· UK: hoʊld fəːm tuː
szilárdan kitart véleménye mellettexp
  1. be tenacious of one's opinion
   USA: biː· tʌ·neɪ'ʃʌ·s ʌ·v wʌ'nz ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: biː tɪneɪʃəs ɔv wʌnz əpɪnɪən
szilárdan állundef
szilárdan kitartundef
  1. confermarsi
   ami mellett: in
szilárdan kitartóadj
  1. rare literary durante
szilárdan megalapozundef
szilárdan összefüggundef
szilárdan rögzítundef
szilárdan tartundef
szilárdan tartásundef
szilárdan tartottundef
szilárdan megáll
Report or add missing word to a dictionary...