COVID-19 Fight
4 matches in 2 dictionaries. Details
tájékozódási képességnoun
    1. sense of locality
      USA: se'ns ʌ·v loʊ·kæ'lʌ·tiː· UK: sens ɔv loʊkælɪtiː
tájékozódási képességundef
tájékozódási képesség hiánya v. elvesztéseundef
elveszti a tájékozódási képességétundef
Report or add missing word to a dictionary...