COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
távolról sem13
  1. nowhere near
   USA: noʊ'hwe"r nɪ'r UK: noʊweər nɪər
  1. not nearly
   USA: nɔ't nɪ'rliː· UK: nɔt nɪəliː
  1. not near
   USA: nɔ't nɪ'r UK: nɔt nɪər
  1. not by a long way
   USA: nɔ't baɪ' eɪ' lɔː'ŋ weɪ' UK: nɔt baɪ eɪ lɔŋ weɪ
  1. not by a long shot
   USA: nɔ't baɪ' eɪ' lɔː'ŋ ʃɔ't UK: nɔt baɪ eɪ lɔŋ ʃɔt
  1. not by a long chalk
   USA: nɔ't baɪ' eɪ' lɔː'ŋ tʃɔ'k UK: nɔt baɪ eɪ lɔŋ tʃɔːk
  1. far from it
   USA: fɔ'r fəː·m ʌ·t UK: fɑr frɔm ɪt
távolról/cseppet sem13
  1. not by a long way
   USA: nɔ't baɪ' eɪ' lɔː'ŋ weɪ' UK: nɔt baɪ eɪ lɔŋ weɪ
Report or add missing word to a dictionary...