COVID-19 Fight
több okból isexp
    1. on more scores than one
      USA: ɔ'n mɔː'r skɔː'rz ðʌ·n hwʌ'n UK: ɔn mɔːr skɔːz ðæn wʌn
Report or add missing word to a dictionary...