COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
tömérdekadj
  1. untold
   USA: ʌ·ntoʊ'ld UK: ʌntoʊld
  1. slathers
   UK: slæthəːz
  1. immense
   USA: ɪ"me'ns UK: ɪmens
tömérdek embernoun
  1. legion
   USA: liː'ʤʌ·n UK: liːʤən
tömérdek nehézségexp
  1. mountain of difficulties
   USA: maʊ'ntʌ·n ʌ·v dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: maʊntɪn ɔv dɪfɪkəltɪz
  1. stand klotzig
  1. enorm
   e'nɔɐm
tömérdeknoun
tömérdeknoun
tömérdekadj
tömérdekundef
  1. tömérdek hibát talál
    1. намира ~ кусура
Report or add missing word to a dictionary...