COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
tönkreverv
  1. thrash
   USA: θræ'ʃ UK: θræʃ
  1. smite hip and thigh
   UK: smaɪt hɪp ənd θaɪ
  1. rout
   UK: raʊt
  1. mop up
   USA: mɔ'p ʌ'p UK: mɔp ʌp
  1. informal lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. knock into a cocked hat
   USA: nɔ'k ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ'kt hæ't UK: nɔk ɪntuː eɪ kɔkt hæt
  1. US hammer
   USA: hæ'məː· UK: hæmər
tönkreveri az ellenségetv
  1. hew the enemy to pieces
   USA: hyuː' ðiː· e'nʌ·miː· tʌ· piː'sʌ·z UK: hjuː ðiː enəmiː tuː piːsɪz
tönkrevertadj
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
tönkrever vkitv
  1. smite hip and thigh
   UK: smaɪt hɪp ənd θaɪ
tönkreverv
tönkreverundef
tönkrevertundef
tönkreverv
Report or add missing word to a dictionary...