COVID-19 Fight
36 matches in 9 dictionaries. Details
törődikv
  1. literary old reck
   USA: re'k UK: rek
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. heed
   USA: hiː'd UK: hiːd
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
törődik/foglalkozik vele/érdekliv
  1. care for
   USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
törődik velev
  1. care about
   USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
törődik vkivelv
  1. care for
   USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
törődik vkivel; gondoz vkitexp
törődik vmivelv
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. heed
   USA: hiː'd UK: hiːd
  1. care for
   USA: ke'r frəː· UK: keər fəː
  1. care about
   USA: ke'r ʌ·baʊ't UK: keər əbaʊt
  1. bother
   USA: bɔ'ðəː· UK: bɔðər
nem törődikv
  1. pay no attention to
   USA: peɪ' noʊ' ʌ·te'nʃʌ·n tʌ· UK: peɪ noʊ ətenʃn tuː
nem törődikv
  1. flout
   USA: flaʊ't UK: flaʊt
nem törődik a dolgokkalv
  1. let things go hang
   USA: le't θɪ'ŋz goʊ' hæ'ŋ UK: let θɪŋz goʊ hæŋ
nem törődik vmivelv
  1. let slide
   USA: le't slaɪ'd UK: let slaɪd
csak magával törődikexp
  1. take care of one
   USA: teɪ'k ke'r ʌ·v hwʌ'n UK: teɪk keər ɔv wʌn
elővigyázatossággal nem törődikexp
  1. throw caution to the wind
   USA: θroʊ' kɔ'ʃʌ·n tʌ· ðiː· wɪ'nd UK: θroʊ kɔːʃn tuː ðiː wɪnd
nem sokat törődik veleexp
  1. take no stock in
   USA: teɪ'k noʊ' stɔ'k ɪ'n UK: teɪk noʊ stɔk ɪn
  1. take no stock in sy
   USA: teɪ'k noʊ' stɔ'k ɪ'n saɪ'
mit sem törődik vele, hogyexp
  1. not care a pin for
   USA: nɔ't ke'r eɪ' pɪ'n frəː· UK: nɔt keər eɪ pɪn fəː
nem sokat törődik vmivelv
törődikv
  1. informal nachfragen
  1. achten
   'axtən
  1. achten
   'axtən
törődikv
  1. gyümölcs, virág taler
törődikv
törődik vmivelv
nem törődik velenoun
Report or add missing word to a dictionary...