COVID-19 Fight
tűrésnoun
  1. tolerance
   USA: tɔ'ləː·ʌ·ns UK: tɔlərəns
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
  1. endurance
   USA: e'ndəː·ʌ·ns UK: ɪndjʊərəns
 1. techn
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
a tűrés még nem megbocsátásexp
  1. forbearance is no acquittance
   UK: fɔːbeərəns ɪz noʊ əkwɪtns
Report or add missing word to a dictionary...