COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
tanácskozikv
  1. informal pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
  1. meet in council
   USA: miː't ɪ'n kaʊ'nsʌ·l UK: miːt ɪn kaʊnsl
  1. deliberate
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t UK: dɪlɪbəreɪt
  1. consult
   USA: kʌ·nsʌ'lt UK: kənsʌlt
  1. confer
   USA: kʌ·nfəː' UK: kənfəːr
  1. literary commune
   USA: kʌ·myuː'n UK: kɔmjuːn
  1. be in council
   USA: biː· ɪ'n kaʊ'nsʌ·l UK: biː ɪn kaʊnsl
  1. advise
   USA: ʌ·dvaɪ'z UK: ədvaɪz
tanácskozik vkivelv
  1. take counsel with sy
   USA: teɪ'k kaʊ'nsʌ·l wʌ·ð saɪ'
tanácskozik vmirőlv
tanácskozikv
tanácskozik vkivelexp
tanácskozik vkivel2
tanácskozik vmiről2
tanácskozik2
 1. vmiről
  1. naradzać się
   1. firstPersonSingular:
   2. naradzam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. naradzasz się
   1. seeAlso:
  2. naradzić się
   1. firstPersonSingular:
   2. naradzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. naradzi się
   1. seeAlso:
tanácskozik
  1. consultare
   akivel: tárgyeset
Report or add missing word to a dictionary...