COVID-19 Fight
33 matches in 6 dictionaries. Details
tartja magát2
  1. keep to
   USA: kiː'p tʌ· UK: kiːp tuː
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
  1. go by
   USA: goʊ' baɪ' UK: goʊ baɪ
tartja magát vmihez2
  1. keep to
   USA: kiː'p tʌ· UK: kiːp tuː
boldognak tartja magát13
  1. esteem oneself happy
   USA: ʌ·stiː'm wʌ"nse'lf hæ'piː· UK: ɪstiːm wʌnself hæpiː
görbén tartja magát2
  1. stoop
   USA: stuː'p UK: stuːp
sokra tartja magát2
  1. fancy oneself
   USA: fæ'nsiː· wʌ"nse'lf UK: fænsiː wʌnself
távol tartja magát2
  1. keep aloof
   USA: kiː'p ʌ·luː'f UK: kiːp əluːf
távol tartja magát vmitől2
nehezen bár, de tartja magát13
  1. keep one's head above water
   USA: kiː'p wʌ'nz he'd ʌ·bʌ'v wɔː'təː· UK: kiːp wʌnz hed əbʌv wɔːtər
tartja magát2
ahhoz tartja magát13
nagyra tartja magát13
  1. viel von sich halten
   'fiːl 'fɔn 'zɪç 'haltən
távol tartja magát2
  1. sich abseits halten
   'zɪç 'apzaɪts 'haltən
vmihez tartja magát13
  1. anhalten s.
   'anhaltən 'ɛs
távol tartja magát vmitől2
tartja magát2
jól tartja magát2
vminek tartja/mondja magát13
tartja magát
  1. 6.3 sussistere
   sussístere
  1. reggersi
   réggersi
  1. attenersi
   amihez: a
tartja magát vmihez
  1. tenersi
   amihez: a
egyensúlyban tartja magát
Report or add missing word to a dictionary...