tengeralattjárónoun
  1. submersible
   USA: sʌ·bməː'sʌ·bʌ·l UK: səbməːsəbl
  1. submarine
   USA: sʌ"bməː·iː'n UK: sʌbməriːn
  1. sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
tengeralattjáró megfigyelő tornyanoun
  1. conning tower
   USA: kɔ'nɪ·ŋ taʊ'əː· UK: kɔnɪŋ taʊər
tengeralattjáró parancsnoki tornyanoun
  1. conning tower
   USA: kɔ'nɪ·ŋ taʊ'əː· UK: kɔnɪŋ taʊər
tengeralattjáró víztartályanoun
 1. naut
  1. tank
   USA: tæ'ŋk UK: tæŋk
felbukkan (tengeralattjáró)v
  1. break the surface
   USA: breɪ'k ðiː· səː'fʌ·s UK: breɪk ðiː səːfɪs
Report or add missing word to a dictionary...